Zuid-Korea

Onze Zuid-Korea contacten:
Yet Chez Tan
Yet Chez Tan
Area Sales Manager
Tel.: +603-3123 1767
Mobiel: +6019 262 0988
Fax:
E-mail: yc.tan@roxell.com

Distributeuren

JL FA Company
456-726 Gongdo-Up, Gyunggi-Do
Tel.: +82113298987
Sam Hwa GPS Breeding Agri Inc
730, Cheon Kwang Ro, Cheon Buk Myun, Boryung Si, 33404 Chung Nam
Tel.: 82-(0)10-5486-6354