Start Disclaimer

Disclaimer

Roxell bvba is een dochteronderneming van CTB, Inc.
CTB, Inc. is een toonaangevende wereldwijde ontwerper, fabrikant en distributeur van systemen en oplossingen voor de pluimvee-, varkens-, eieren- en graansector.
Website: www.ctbinc.com
 
Disclaimer CTB website 
 
Omdat koppelingen van één website naar een andere zonder toestemming van de host verboden zijn, kan CTB, Inc., niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een andere website die via een hyperlink gekoppeld is aan de CTB-website of aan sites van business units van CTB. Op schriftelijk verzoek zal CTB evenwel koppelingen naar zijn website onderzoeken en proberen te bepalen of zij ongepast zijn of strijdig met het beleid, de filosofie, de doelstellingen en/of de opdracht van CTB.
In dergelijke gevallen zal CTB proberen de koppelingen te laten verwijderen. Ongepaste koppelingen kunnen schriftelijk gemeld worden aan CTB General Counsel, P.O. Box 2000, Milford, IN 46542-2000.
 
Voorwaarden voor derden om koppelingen naar CTB-sites te plaatsen
 
Koppelingen naar de website van CTB of naar de websites van zijn business units mogen onder de volgende voorwaarden worden geplaatst:
 • Koppelingen mogen niet gebruikt worden op een manier die CTB of zijn producten of diensten schade kan toebrengen.
 • Koppelingen mogen niet impliceren dat CTB de link sponsor of zijn producten goedkeurt.
 • Koppelingen mogen niet gebruikt worden op een manier die de relatie van de link sponsor met CTB verkeerd voorstelt.
 • Er mogen geen koppelingen naar de site van CTB geplaatst worden op sites die inhoud bevatten die geïnterpreteerd kan worden als weerzinwekkend, aanstootgevend, controversieel en/of die op een andere wijze een inbreuk vormt op het beleid van CTB. Dergelijke sites mogen alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdscategorieën.
 • Koppelingen zijn op risico van de gebruiker. CTB geeft geen verklaringen of garanties over zijn websites en is niet verplicht de CTB-sites te onderhouden, inhoud te plaatsen of bij te werken, of anderszins koppelingen naar een CTB-site te ondersteunen.
CTB Inc. Privacybeleid
 
CTB, Inc. ontvangt via zijn websites alleen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer de gebruikers die heeft meegedeeld op zijn vrijblijvende formulieren en koppelingen. Informatie afkomstig van de browsers van de gebruiker, zoals IP-adressen en domeinnamen, kan automatisch verzameld worden door de server van CTB en door CTB geanalyseerd worden voor statistische doeleinden. Door de website van CTB te gebruiken, geven de gebruikers CTB toestemming om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.
CTB zal geen persoonlijk identificeerbare informatie die op deze manier werd gegaard, verkopen of verhuren. CTB wijst alle aansprakelijkheid af voor het beveiligen van de op deze manier verkregen persoonlijke informatie en voor het vermijden dat ze aan derde partijen wordt bekendgemaakt.
Door op koppelingen naar andere websites te klikken, zijn de gebruikers onderworpen aan het privacybeleid van deze andere sites. CTB is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van websites waarvan het koppelingen plaatst. CTB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het privacybeleid te wijzigen.Copyright © 2001 CTB, Inc.

Privacy Statement  

1. Inleiding

ROXELL BVBA maatschappelijke zetel te Industrielaan 13, 9990 Maldegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0401 007 106 (hierna “wij”, of “ROXELL”) hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. 

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

ROXELL is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. 
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer). Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan. 

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en public relations activiteiten zoals het toesturen van onze nieuwsbrief of uitnodigen op netwerkevents. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor informatieverstrekking per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) kan deze door u op elk moment worden ingetrokken. 

5.2 Gegevens van leveranciers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en public relations activiteiten zoals het toesturen van onze nieuwsbrief of uitnodigen op netwerkevents. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor informatieverstrekking per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) kan deze door u op elk moment worden ingetrokken. 

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers. 

5.4 Bezoekers website

Wij verzamelen en verwerken enkel identiteits- en contactgegevens van bezoekers op onze website wanneer contactgegevens gevraagd worden in het kader van sollicitaties en/of bij vragen gericht aan ROXELL. De doeleinden van deze verwerkingen zijn het verwerken van sollicitaties en public relations activiteiten. De rechtsgronden zijn voorafgaandelijke toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang. 

5.5 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten alsook public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst. 

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.  

7. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt: 

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken. 
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen. 

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot GDPR@Roxell.com
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail:  commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals door de overheid.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. 

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

 Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan ROXELL aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelde. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

11. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen hetzij per post naar Industrielaan 13, 9990 Maldegem of per e-mail aan GDPR@Roxell.com.  

Disclaimer i.v.m. koppelingen naar verdelers/dealers

Roxell biedt koppelingen naar websites van verdelers of dealers aan als service voor zijn klanten. De verdelers of dealers van Roxell zijn onafhankelijke bedrijven en geen agenten of dochterondernemingen van Roxell of CTB, Inc. Roxell en CTB wijzen elke aansprakelijkheid af voor materiaal dat beschreven wordt op andere websites, zijn niet aansprakelijk voor een koppeling die niet werkt en kunnen op elk ogenblik een koppeling naar een site stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving. Roxell en CTB behouden zich het recht voor een aanvraag voor een externe koppeling af te wijzen.

Disclaimer i.v.m. cookies

Om deze site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van “cookies”.
Een “cookie” is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze “cookie” kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze “cookie” kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. Deze site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op deze site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina’s en de data en uren van raadpleging.
De meeste “cookies” blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een “cookie” wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.
Deze site oefent geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van deze site die gehost worden door derden.
Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van deze site verhinderen of bemoeilijken